Chlorbenzole

Monochlorobenzene
m-Dichlorobenzene
o-Dichlorobenzene
p-Dichlorobenzene
1.2.3-Trichlorobenzene
1.2.4-Trichlorobenzene
3.4-Dichloronitrobenzene
2.3-Dichloronitrobenzene
2.4-Dichloronitrobenzene
2.3-Dichloroaniline
2.4-Dichloroaniline
3.4-Dichloroaniline